Visie

Pedagogische visie


“Een omgeving scheppen waarin de kinderen zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn”. De B’Engeltjes willen naast de thuisbasis een tweede veilige basis scheppen waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal, emotioneel, verstandelijk, motorisch en op creatief gebied.


De B’Engeltjes geloven dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dat ieder kind anders is en niet te vergelijken met een ander kind. Het is voor elk kind heel belangrijk dat het gelukkig is en gewaardeerd wordt om wie het is. Zo komt het kind het best tot ontplooiing. Wij willen dit pedagogisch beleid, samen met de ouders, realiseren zodat elk kind kan zijn wie het is.


De B’Engeltjes hebben een holistische kijk naar de kinderen. Kinderen ervaren verschillende dingen tegelijkertijd. Elk spel en alle activiteiten raken de verschillende ervaringsgebieden: Verkennen van de wereld, Communicatie en expressie, Lichaam en beweging, Ik en de ander. Voelen, bewegen, samen dingen doen, exploreren, spelen, praten, creativiteit en denken gaan bij kinderen samen. Kinderen leren met hun hoofd, hart en handen.


Bij De B’Engeltjes groeien kinderen samen op, dit brengt kleur in het leven van de kinderen. Door hun ervaringen te delen met andere kinderen en volwassenen, door samen dingen te doen en door de communicatie die daarmee gepaard gaat, geven kinderen betekenissen aan hun ervaringen. Ze ontdekken heel wat door mee te doen met en bij te dragen aan het leven in een groep. 


We stimuleren een positieve groepssfeer en moedigen kinderen aan om samen te spelen, samen te delen. We leren kinderen over ‘nemen en geven’. Kinderen worden overal bij betrokken en dit door hen te vertellen wat er staat te gebeuren (oppakken, verschonen, neus afvegen, spelen en slapen). Ieder moment dat de kinderbegeleider in contact komt met de kinderen, is een pedagogisch moment. Als een kind iets doet wat wij niet goed vinden, dan keuren we het gedrag, de handeling van het kind af, maar niet het kind zelf. Wij geven IK- boodschappen en zeggen wat we wel verwachten van een kind en niet alleen wat niet mag. Bijvoorbeeld: ‘Hou je goed vast’ in plaats van ‘val niet’. Ook leggen wij uit waarom wij gedrag al of niet goedkeuren. Kinderbegeleiders passen de ABC of love toe en de basiselementen van mediatie (MISC – Prof. Pina S. Klein).

 

Bij de B’Engeltjes hebben de kinderen een actieve rol. Kinderen krijgen voldoende ruimte om te bewegen en op ontdekking te gaan. We willen kinderen stimuleren in hun groei naar zelfstandigheid. Door het aanleren van dagelijks terugkerende handelingen stimuleren wij kinderen tot meer zelfredzaamheid.


Bij De B’Engeltjes hebben kinderen recht op inspraak. Ze moeten zelf kunnen bepalen waarmee en met wie ze zullen spelen binnen gestructureerd aanbod. Inspraak en keuzevrijheid versterken het basisvertrouwen bij kinderen en komt hun ontwikkeling ten goede.


Bij De B’Engeltjes neemt de natuur een belangrijke plaats in. De natuur is een belangrijke ontdekkingsplaats. Wij besteden dan ook veel tijd aan het ontdekken van natuurlijke elementen in onze lokalen, maar ook in de tuinen rondom ons kinderdagverblijf. Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om te spelen en buiten te zijn. Dit stimuleert hun motoriek, hun zintuiglijke ontwikkeling, en zo leren ze ook respect te hebben voor hun omgeving, de planten en dieren.